Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden per 1 november 2020

1.   RAYA JORNA | Advocaat & Mediator is de handelsnaam van Raya Praktijk B.V. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd in Den Haag, die zich ten doel stelt de advocatuur en mediation uit te oefenen. RAYA JORNA | Advocaat & Mediator is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

2.   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens RAYA JORNA | Advocaat & Mediator en op alle daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen van RAYA JORNA | Advocaat & Mediator met derden.

3.   Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

4.   Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door RAYA JORNA | Advocaat & Mediator ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De opdrachten worden door RAYA JORNA | Advocaat & Mediator schriftelijk bevestigd. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Aanvaarding van opdrachten vindt slechts plaats met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

5.   Bij het inschakelen van derden zal RAYA JORNA | Advocaat & Mediator de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en de selectie van deze derden als dit redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. RAYA JORNA | Advocaat & Mediator is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6.   RAYA JORNA | Advocaat & Mediator staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7.   Alle aanspraken van de opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van RAYA JORNA | Advocaat & Mediator vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij RAYA JORNA | Advocaat & Mediator binnen een jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

8.   De opdrachtgever vrijwaart RAYA JORNA | Advocaat & Mediator tegen alle aanspraken van derden en de door RAYA JORNA | Advocaat & Mediator in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door RAYA JORNA | Advocaat & Mediator voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

9.   RAYA JORNA | Advocaat & Mediator zal bij de uitvoering van alle werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. In geval van klachten van de opdrachtgever streeft RAYA JORNA | Advocaat & Mediator ernaar om door middel van overleg deze klachten weg te nemen of met de opdrachtgever een regeling te treffen. Ten behoeve van een zorgvuldige afwikkeling van klachten hanteert RAYA JORNA | Advocaat & Mediator een interne klachtenregeling. Een exemplaar daarvan wordt op verzoek aan de opdrachtgever toegezonden. Indien na overleg de klachten bij de opdrachtgever niet zijn weggenomen, dan is de opdrachtgever bevoegd de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie (adres: Bordewijklaan 46, 2e etage, 2591 XR Den Haag, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoon 070-3105310).

10. Iedere aansprakelijkheid van RAYA JORNA | Advocaat & Mediator en haar werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de door RAYA JORNA | Advocaat & Mediator afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) mocht plaatsvinden, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000, -, tenzij er aan de zijde van RAYA JORNA | Advocaat & Mediator sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

11. RAYA JORNA | Advocaat & Mediator brengt haar werkzaamheden en gemaakte kosten periodiek – in beginsel maandelijks – in rekening. De werkzaamheden worden in beginsel verricht op basis van een overeengekomen uurtarief (exclusief kantoorkosten en BTW) dat door RAYA JORNA | Advocaat & Mediator  jaarlijks kan worden aangepast. In de regel wordt een voorschot in rekening gebracht waarvan de hoogte in overleg wordt vastgesteld.

Als betalingstermijn geldt een periode van uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Indien betaling binnen de termijn uitblijft, is RAYA JORNA | Advocaat & Mediator  gerechtigd de wettelijke rente na het verstrijken van de betalingstermijn in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Mocht betaling na aanmaning niet volgen, dan is RAYA JORNA | Advocaat & Mediator  gerechtigd aanspraak te maken op een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012 (Staatsblad 2012-141). Bij niet betaling is RAYA JORNA | Advocaat & Mediator  gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van RAYA JORNA | Advocaat & Mediator  voor schade die daardoor mocht ontstaan. RAYA JORNA | Advocaat & Mediator  kan onbetaalde declaraties ter beoordeling en/of incasso voorleggen aan de in artikel 8 genoemde Geschillencommissie Advocatuur of aan de bevoegde rechter.

12. Op de rechtsverhouding tussen RAYA JORNA | Advocaat & Mediator  en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten en onverlet de in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden bedoelde bevoegdheid van de opdrachtgever een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur en onverlet de in de laatste zin van artikel 10 van de Algemene Voorwaarden bedoelde bevoegdheid van RAYA JORNA | Advocaat & Mediator.

13. In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

14. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede in de Engelse taal gesteld. Bij enig verschil tussen inhoud, strekking of interpretatie is de Nederlandse tekst bepalend.

Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van november 2020 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en zijn opgenomen op de website van RAYA JORNA | Advocaat & Mediator : www.rayajorna.nl